راه اندازی لامپ مهتابی با 12 ولت

sepehrelect.epage.ir


این مدار با استفاده از ولتاژ 12 ولت لامپ مهتابی را روشن می نماید.جهت کار کردن با این مدار حتی نیازی به لامپ با رشته سالم نیست و لامپهای معیوب را نیز میتوان توسط این مدار روشن نمود.ترانزیستور Q1 حتما بایستی بر روی گرما گیر نصب شود.

نقشه

شماتیک راه انداز لامپ مهتابی

لیست قطعات :

قطعه
تعداد
توضیحات
قطعه مشابه
C1 1 100uf 25V خازن الکترولیت  
C2,C3 2 0.01uf 25V خازن سرامیکی  
C4 1 0.01uf 1KV خازن سرامیکی  
R1 1 1K 1/4W مقاومت  
R2 1 2.7K 1/4W مقاومت  
Q1 1 IRF510 MOSFET  
U1 1 TLC555 Timer IC  
T1 1 6V 300mA ترانسفورمر  
LAMP 1 4W لامپ مهتابی